Menu

The Hong Kong Designers Association

was founded in 1972. We are the biggest
designers association in Hong Kong

Li Koon-yin, Kenny


    This profile hasn't been updated.