Menu

The Hong Kong Designers Association

was founded in 1972. We are the biggest
designers association in Hong Kong

Lui Siu-yin, Joseph


    This profile hasn't been updated.